تبلیغات
شکایت از کارفرما، کارفرما شخصی است که کارگر به درخواست اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کار می کند. مدیران و مسئولانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کافرما محسوب می شوند.

در رابطه با مسائل و مشکلات رابطه کارگر و کارفرمایی نکات و مطالبی وجود دارد که اگر طرفین نسبت به آن ها علم و اگاهی پیدا کند علاوه بر این که کیفیت روابط بهبود و راندمان کاری افزایش می یابد طرفین به صورت کامل به تمامی حقوق مصرح در قوانین خود دست خواهند یافت . ما قصد داریم تا با در اختیار قراردادن این نکات ، شما را در نیل به این اهداف یاری نماییم .برای شکایت از کار فرما و احقاق حقوق خود ابتدا باید در اداره کار دادخواست ثبت نمایید . این دادخواست جهت شکایت از کارفرما باید در اداره کار واقع در منطقه شهرداری محل انجام کار به ثبت برسد . جهت شکایت از کارفرما و ثبت آن فرم های چاپی مخصوصی در نظر گرفته شده است که در آن تمامی مشخصات کارگر و کارفرما اعم از نام ، نام خانوادگی ، عنوان شغلی ، میزان سابقه در کارگاه و آدرس باید به ثبت برسد . پس از ثبت دادخواست و تعیین وقت رسیدگی پرونده ابتدا در هیات تشخیص به عنوان مرحله بدوی بررسی می گردد . کارگر باید تمامی مستندات خود جهت اثبات شکایت از کارفرما را ارائه نماید و سپس کارفرما متناسب با آن مدارک و مستندات به دفاع از خود می پردازد . در نهایت هیات محترم تشخیص با بررسی و در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به صدور رای اقدام می نماید .

پس از آن هریک از طرفین ظرف ۱۵ روز می توانند نسبت به رای صادره در هیات حل اختلاف اعتراض نمایند و مجددا طرفین با ارائه همان مستندات و یا مستندات جدید در صورت وجود به دفاع از خود می پردازند و هیات محترم حل اختلاف اداره کار با بررسی مجدد مستندات نسبت به صدور رای نهایی اقدام می نماید .

پس از صدور رای توسط هیات حل اختلاف ، رای صادره ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری می باشد . اما این بار ، فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری مانع از اجرای رای نخواهد شد . کارفرما مبلغ محکوم به را به کارگر پرداخت می نماید و در صورت نقض رای صادره در دیوان عدالت اداری ، کارگر مبلغ در یافتی را به کارفرما مسترد می نماید .

کارگر جهت شکایت از کارفرما می تواند خواسته های مختلفی نظیر حقوق ، ما به التفاوت حقوق ، بیمه ، مابه التفاوت بیمه ، عیدی و پاداش و سنوات ، حق مسکن ، بن خواربار ، حق ماموریت ، حق عائله مندی را مطرح نماید .

در رابطه با شکایت کارگر از کارفرما ، کارگر می تواند به شخص دیگر جهت حضور در اداره کار و اقدام و دفاع و اختیارات خود وکالت دهد تا آن شخص وکالتا نسبت به این موضوع اقدام نماید .

ثبت شکایت از کارگر و کارفرما در اداره کار نیاز به هیچ گونه هزینه ای ندارد و کاملا رایگان می باشد .

کارگر برای این که متوجه میزان موفقیت خود در رابطه با شکایت از کارفرما شود ابتدا باید به بررسی مستندات خود بپردازد و مشخص نماید که آیا مدارک و مستنداتش قدرت اثبات میزان سابقه او را در کارگاه اعلامی دارد یا خیر . چنان چه بتواند موارد مذکور را معین نماید می تواند با اعتماد به نفس بیشتری به مسیر خود را ادامه دهد .

کارگاه _ شکایت از کارفرما

محلی است که کارگر به درخواست شکایت از کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آن.

قرارداد کار

عبارت از قرارداد کتبی یا شفاهی است که به موجب آن کارگر در قبال دریافت مزد، کاری از برای مدت موقت یا غیر موقت برای شکایت از کارفرما انجام می دهد.مراجع زیربط جهت حل اختلاف:

الف- مراجع حل اختلاف در قانون کار
در قانون کار مراجع حل اختلاف به دودسته ۱- هیات تشخیص ( به عنوان مراجع بدوی ) ۲- هیات حل اختلاف ( به عنوان تجدید نظر ) تقسیم شده است: در هر استان چندین هیات تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی شده است. مثلاً در استان تهران با .. است. ( شمال، جنوب، غرب، شرق، شمال غرب، جنوب غرب، شمال شرق، جنوب شرق ) در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و شکایت از کارفرما اعم از اخراج بدون دلیل موجه، عدم پرداخت حقوق و مزایا، مرخصی و … کارگر می بایست در صورت عدم حل موضوع از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر و یا مذاکره با شوراهای اسلامی مستقر در کارگاه و در صورتیکه شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما باید به اداره کار مربوطه جهت طرح دعوی مراجعه نماید.


شکایت از کارفرما


مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی ( شکایت از کارفرما )

کارگر برای طرح دعوی باید به اداره کاری مراجعه نماید که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده است. به عنوان مثال چنانچه نشانی کارگاه در منطقه ای در جنوب غرب تهران باشد کارگر می تواند به اداره کار جنوب غرب مراجعه نماید. پس از مراجعه به اداره مربوطه کارگر می تواند درخواست خود را با شرح مختصر اختلاف بوجود آمده و همچنین حقوق و مزایای احتمالی پرداخت نشده را حداکثر در ۲ صفحه نوشته آنرا ثبت نموده و به اداره کار ارایه نماید.

آیا شخص دیگری میتواند به نمایندگی از کارگر طرح دعوی نماید؟

چنانچه کارگر شخصاً نتواند امور مربوط به طرح دعوی را انجام دهد می تواند شخص دیگری را به عنوان نماینده معرفی نماید تا به جای او طرح دعوی نماید. به این منظور مدعی می تواند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به دادن وکالت به فرد مورد نظر خود اقدام نماید. بدیهی است حضور نماینده کارگر در مراجع حل اختلاف قطعاً باید با ارایه وکالتنامه توجه به مناطق جغرافیایی، ادارات کار و مراجع حل اختلاف تشکیل شده قانونی مربوطه اعم از وکیل دادگستری یا وکیل کاری صورت پذیرد و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرفتن وکالتنامه دستی و خطی که اصالت آنها مشخص نیست نخواهند بود مگر آنکه اعطای نمایندگی و وکالت به طرق دیگر کاملاً برای مراجع تشخیص و حل اختلاف محرز و مسلم گردد.

طرح دعوی ( شکایت از کارفرما ) در مراجع حل اختلاف چه هزینه هایی دارد ؟

رسیدگی به دعاوی در مراجع حل اختلاف هیچ هزینه ای ندارد و رایگان می باشد.

رسیدگی به اختلافات در شکایت از کارفرما

پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی با روز و ساعت مشخص تعیین و به کارگر و کارفرما ابلاغ می شود. طرفین می بایست در وقت مقرر در هیات تشخیص در همان اداره کار مربوطه حاضر شده و دفاعیات و مدارک خود را ابراز نمایند، هیات مزبور پس از استماع اظهارات طرفین، پرونده را بررسی و رای مقتضی صادر می نماید. در مواردی که برای احراز صحت ادعاهای طرفین نیاز به تحقیق و بررسی باشد هیات های تشخیص حل اختلاف برای روشن شدن حقیقت، پرونده را جهت بررسی های لازم به اداره بازرسی و تحقیق ارسال می نمایند و در جلسه آتی گزارش بازرس اعزامی ملاک صدور رای خواهد بود. و همچنین می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان انجمن ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی یا خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع استماع نمایند.

تجدید نظر از رای

رای هیات های تشخیص ۱۵ روز پس از ابلاغ آن لازم الاجراء می باشد لیکن چنانچه ظرف مدت مذکور یکی از طرفین به آن اعتراض داشته باشد می تواند اعتراض خود را کتباً به هیات حل اختلاف تقدیم نماید رای هیات مزبور پس از صدور قطعی و لازم الاجراء می باشد. آرای صادره از مراجع تشخیص و یا حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی علی رغم قطعیت آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. در انتهای این دفترچه نمونه ای از دادخواست به دیوان عدالت اداری در اعتراض بر رای صادره آورده می شود. اعتراض به رای مراجع تشخیص یا شورای حل اختلاف، مانع اجرای آرای مزبور نیست مگر اینکه مرجع قضایی مذکور دستوری دایر بر متوقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نماید.

ب- مراجع دادگستری

۱- محاکم دادگستری

این محاکم با شکایت کارگر در موضوعاتی که حتماً می بایست در مراجع قضایی مطرح شود رسیدگی را آغاز و رای مقتضی صادر می نمایند. به عنوان مثال در حوادث ناشی از کار که به علت قصور کارفرما باشد بحث پرداخت دیه و خسارت می بایست در محاکم دادگستری رسیدگی شود و یا توهین و فحاضی کارفرما به کارگر در دادسرا و دادگاه های جزایی رسیدگی و رای صادر می شود زیرا اینگونه موارد هر چند در کارگاه و بین کارگر و کارفرما بوده ولی نوعاً از شمول قانون کار خارج و در قوانین عمومی مطرح گردیده است.

۲- اجرای احکام دادگستری برای شکایت از کارفرما

اجرای احکام دادگستری علاوه بر اجرای آرای صادره از دادگاه های دادگستری، آرای صادره از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف را نیز اجرا می نمایند. بدین صورت که اگر رای قطعی بهس ود کارگر صادر شد ولی شکایت از کارفرما از آن تبعیت ننمود با درخواست کارگر، عین رای به دادگستری مربوطه ارسال خواهد شد. در اداره دادگستری براساس رای صادره، اجراییه صادر و به کارفرما ابلاغ می شود، اگر رای مبنی بر بازگشت به کار کارگر باشد، شکایت از کارفرما ظرف ۱۰ روز از دریافت برگه اجرائیه فرصت دارد آنرا به اجرا بگذارد و کارگر را مشغول به کار کند. و اگر رای صادره مبنی بر مطالبه طلب از کارفرما باشد ظرف یک ماه از ابلاغ اجراییه می بایست طلب کارگر را تادیه نماید در غیر این صورت کارگر می تواند تقاضای توقیف اموال کارفرما را معادل طلب خود بنماید.

اگر شما برای شکایت از کارفرما نیاز به وکیل دارید می توانید برای انجام شکایت از کارفرما با وکلای ما صحبت کنید و از مشاوره حقوقی تلفنی رایگان ما استفاده کنید.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Neginimanian1952 در سه شنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۳:۱۳ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha