تبلیغات
وقتی در تقسیم ترکه متوقی وارث یک نفر باشد تمامی ارثیه هر چند زیاد و متنوع به او منتقل می گردد و مسئله ای به نام تقسیم ترکه متوفی مطرح نیست، اما هنامی که وارث بیش از یک نفر باشند و ماترک هم از نوعی باشد که نیاز به تقسیم داشته باشد باید در مقام تقسیم آن برآیند.

به همین جهت ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی می گوید: «در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می تواند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد»؛ زیرا باقی ماندن بر شرکت الزامی نمی باشد و هر یک از شرکاء می تواند هر زمان افراز مال مشترک را بخواهد مگر آنکه قابل افراز نباشد که در این صورت مال مشترک به فروش می رسد. قبل از مراجعه به دادگاه و حتی بعد از مراجعه این حق برای ورثه محفوظ است که به هر شکلی که مایل باشند (در صورتی که محجور و غائبی بین آنها نباشد) ترکه را بین خود تقسیم می کنند ( قسمت اول ماده ۳۱۳ امور حسبی ). به نظر می رسد در صورتیکه سهم الارث یکی از وراث از طرف اداره ثبت بازداشت شده باشد تقسیم ترکه و افراز آن بلااشکال است.

نکته اول: از کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی در سال ۴۴ سؤال شده در موردی که مادر متوفی جهت اثبات وراثت به شهادت نامه متمسّک شده و تقاضای افراز حصه خود را از ترکه می نماید آیا تعیین و معرفی سایر وراث نیز الزامی است یا خیر؟

پاسخ این است چون در رسیدگی به درخواست افراز کلیه مالکین باید دخالت داده شوند ( مواد ۳۰۴ و ۳۲۶ قانون امور حسبی ) لذا کافی نیست که مقدار سهم متقاضی از مال مورد تقاضای افراز معلوم و غیر قابل تردید باشد، بلکه باید سایر صاحبان سهام نیز معرفی شده و مالکیت آنان مفروغ عنه باشد، و برای اثبات وراثت به شهادتنامه می توان استناد کرد، که البته تشخیص ارزش آن طبق ماده ۴۲۴ آئین دادرسی با دادگاه خواهد بود.

نکته دوم: چند نفر از ورثه تقاضای تقسیم ترکه و افراز سهم خود را نموده اند، لیکن سهم الارث یکی از آنان از رقبات مورد تقاضا از طرف ثبت اسناد بازداشت شده و در حال حاضر امکان فکّ آن نیست آیا می شود ماترک را تقسیم نمود و آنچه در سهم آن وارث قرار گرفت مجدداً بازداشت نمود؟

جواب مشورتی اداره حقوقی مثبت است و اعلام نظر نموده که ماترک قابل تقسیم است ولی باید ذینفعی که سهم الارث یکی از ورثه به نفع او بازداشت شده است به دادرسی دعوت شود تا بتواند از حق خود دفاع کند.

* منظور از تقسیمی که در ماده ۳۰۰ در امور ملکی قانون امور حسبی آمده مشخص شدن سهم هر وارث و پایان دادن به وضع اختلاط و اشاعه است تا هر وارث بطور مستقل و به نحو انحصاری بتواند در سهم خود دخالت نماید و البته در زمانی این تقسیم انجام می پذیرد که سهام هر کدام از ورثه قبلاً معین شده باشد، بنابراین می توان گفت ابتدا بر طبق قواعد ارث باید سهم هر یک معلوم گردد، مرحله بعد در واقع جداسازی سهم هر نفر از دیگر سهام است.

تقسیم ترکه افراز املاک می باشد، ممکن است از افراز هم استفاده شود و موردی هم پیدا شود که فقط با افراز نتیجه حاصل آید، مثلاً اگر ماترک متوفی یک باغ باشد، دو فرزند پسر او که وارث منحصر هستند می توانند با افراز و تقسیم آن به دو باغ به امر تقسیم ارث پایان دهند ولی همیشه به این نحو نیست، ترکه معمولاً حاوی اموال منقول و غیرمنقول، حقوق و مطالبات است، مجموع این ماترک باید بین دو، سه یا ده یا بیست نفر به وضع یک دوم و یک چهارم و یک ششم و یک هشتم و نظایر آن تقسیم گردد، طبعاً در چنین تقسیمی باید کل ماترک متعلق به ورثه ارزیابی شود و بعد به میزان سهم از اموال و حقوق برداشت نمایند، در این نوع تقسیم ممکن است خانه متوفی به اندازه سهم یک نفر باشد و اتومبیل و فرش ها معادل بهای سهم دیگری باشد که البته همه ورثه در صورتیکه محجور و صغیر بین آنها نباشد می توانند شخصاً و با توافق و رضایت تقسیم را به انجام رسانند.
شرایط ارث عبارت است از موت مورّث، وجود وارث و وجود ترکه. وجود وارث یعنی زنده بودن وارث در حین فوت مورث است، زیرا معنی ارث انتقال قهری مال از متوفی به وارث است و اگر وارثی زنده نباشد انتقال صورت نمی گیرد، به عبارت دیگر بدون وجود منتقل الیه انتقال قابل تصور نیست به همین جهت تاریخ فوت مورث از اهمیت خاصی برخوردار است، با معلوم بودن تاریخ فوت مورث میتوان دانست که حین فوت او، کدام ورثه موجود بوده و می توانسته اند ارث ببرند. بنابراین اشخاصی که به عنوان وارث معرفی می شوند هرگاه وجود آنان در حین فوت مورث محرز نباشد، نمی توانند ارث ببرند؛ زیرا وجود وارث که شرط وراثت است، محقق نمی باشد، به همین جهت ماده ۸۷۵ قانون مدنی می گوید: «شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است»، چنانچه زنده بودن کسی که ارث او مطالبه می شود در حین فوت مورث محرز نباشد و مورد اختلاف قرار گیرد، ذینفع می تواند آن را بوسیله هر دلیلی در نهایت در دادگاه اثبات نماید و پس از اثبات آنکه شخص مزبور در تاریخ فوت مورث موجود بوده در حدود شرایط مقرره از متوفی ارث خواهد برد.

حمل و تقسیم ترکه:
مسئله این است شخصی که فوت شده و ترکه او باید بین ورثه تقسیم شود، حملی وجود دارد که هرگاه زنده متولد شود، تمام یا بخشی از ترکه سهم او می شود، تکلیف چیست؟

برابر ماده ۸۷۸ قانون مدنی «هرگاه در حین فوت مورث حملی باشد که اگر قابل وارثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می گردد، تقسیم به عمل نمی آید، تا حال او معلوم شود، و اگر حمل مانع از ارث بردن هیچیک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند، باید برای حمل حصه ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود»، ملاحظه می شود قانون مدنی دو حالت کاملاً جدا از هم را برای تقسیم یا عدم تقسیم ترکه در ارتباط با حمل شناخته است.

الف) عدم جواز تقسیم ترکه:
قسمت اول ماده ۸۷۸ قانون مدنی در ارتباط با عدم جواز تقسیم ترکه می باشد که می گوید حملی باشد که اگر متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی وراث دیگر می گردد، در این صورت تقسیم ارث به عمل نمی آید تا حال او معلوم شود با این ترتیب در دو مورد زیر تا وضع حمل معلوم نشود ترکه تقسیم نمی گردد.

۱- حمل مانع از ارث بردن تمام ورثه: گاهی حمل وارث منحصر و در طبقه مقدم بر دیگران می باشد، مثلاً هرگاه متوفی دارای دو برادر و خواهر است و زن غیردائم او حامله می باشد، چنانچه حمل زنده به دنیا بیاید، وارث منحصر در طبقه اول است و مقدم بر برادر و خواهر متوفی می باشد که در طبقه دوم قرار دارند، در این صورت چون با زنده متولد شدن حمل، برادر و خواهر متوفی از ارث محروم خواهند بود، ارث تقسیم نمی گردد و انتظار تولد حمل را خواهند داشت چنانچه زنده متولد گردد تمامی ترکه از آن او خواهد بود چون مادرش هم به دلیل ازدواج غیردائم ارث نمی برد و اگر زنده متولد نشود ارث بین برادر و خواهر متوفی تقسیم می گردد.

۲- حمل مانع از ارث بردن بعضی ورثه: مثل اینکه در زمان فوت شخص، حمل از زن دائم او باشد، برادر و خواهر متوفی هم که در طبقه دوم قرار دارند باشند، اگر حمل زنده متولد شود وارث طبقه دوم را به کلی محروم می کند و ماترک به حمل زوجه تعلق می گیرد و در این مورد هم قبل از تولد حمل، تقسیمی صورت نمی گیرد. در هر دو موردی که تقسیم صورت نمی گیرد، بخاطر آن است که اگر حمل زنده متولد شود چیزی از ارث به خواهر و برادر متوفی نمی رسد.

ب) جواز تقسیم ترکه:
برحسب قسمت اخیر ماده ۸۷۸ قانون مدنی، اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند، باید برای حمل حصه ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعی است تا حال حمل معلوم شود؛ یعنی تا زمانیکه حمل متولد نشده سهم هیچکدام از وراث مشخص نمی باشد زیرا معلوم نیست زنده متولد می شود یا مرده و معلوم نیست چند نفر متولد می شوند، پسرند یا دختر. در این فرض در صورتیکه حمل زنده متولد نشود مقداری که برای او کنار گذارده شده بین بقیه وراث تقسیم خواهد شد و چنانچه یک پسر یا یک دختر یا دو دختر زنده متولد گردد، بقیه از سهم الارث آنان که اضافه کنار گذاشته شده بین ورثه دیگر تقسیم می شود.

هر گاه حمل مرده متولد شد تمام آنچه که کنار گذاشته شده بین اولاد دیگر متوفی تقسم می شود. به همین جهت در ماده ۸۷۸ گفته شده حصه هر یک از وراث مراعی است تا حال حمل معلوم شود.

حال اگر میزانی که برای سهم دو پسر کنار گذاشته شده کفایت نکرد و متولدین سه پسر یا دو پسر و یک دختر بودند و یا حتی مثل موارد نادری کهدیده شده چهار پسر یا سه پسر و یک دختر بودند چه باید کرد، در این فرض بسیار کم نظیر، طبیعی است باید سهم تمام آنها که زنده متولد شده اند از آنچه که به دیگر ورثه داده شده اخذ شود و نمی توان سهم دو پسری که کنار گذاشته شده بین آنها تقسیم نمود، تولد بیش از دو پسر نشان می دهد سهم الارث مطابق قانون معین نگردیده و باید محاسبه مجدداً صورت پذیرد. امروزه با تحولات در علم پزشکی با وسایلی مثل سونوگرافی امکان تشخیص یک نفر یا بیشتر بودن در حمل از زمانی وجود دارد و همچنین تشخیص پسر یا دختر بودن حمل هست، آیا باز هم باید سهم دو پسر نگهداری شود؟

بنظر می رسد هرگاه در این موارد گواهی قطعی پزشکی بر وجود یک پسر یا یک دختر در حمل بود یا چند نفر را نشان داد برابر همان یک یا چند نفر مشخص شده سهم الارث نگهداری میشود.

نکته قابل توجه در تقسیم ترکه قبل از وضع حمل و کنار گذاشتن سهم حمل این است که چون در تقسیم مال مشترک لازم است شرکاء یا وکیل آنها مداخله نمایند در این مورد هم طبق شق ۱ ماده ۱۳۰ قانون امور حسبی در صورتیکه جنین وّلی یا وصی نداشته باشد، امینی که به وسیله دادگاه معین می گردد، نماینده جنین در امر تقسیم است و پس از تقسیم، اداره سهم الارث جنین تا تاریخ تولد با امین مزبور می باشد.

گروه وکلای ایلیا با دارا بودن چندین وکیل ملکی آماده می باشد در تا مشکلات ملکی شما را در کمترین زمان حل کنند. برای مشاوره حقوقی ملکی با شماره ۰۲۱۷۷۲۲۱۹۴۱ تماس بگیرید.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Neginimanian1952 در دوشنبه، ۳ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۶:۱۹ بعد از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
مطابق ماده ۳۵ آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ((وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جزء آنچه را که موکل استثناء کرده باشد یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل خوب تهران در وکالتنامه تصریح شود -وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی ۲ -وکالت در مصالحه و سازش ۳-وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ۴-وکالت در تعیین جاعل ۵ -وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور ۶ – وکالت در توکیل ۷ – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس ۸ – وکالت در دعوای خسارت ۹- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا ۱۰- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ۱۱- وکالت در ورود شخص ثالث ۱۲- وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن ۱۳- وکالت در ادعا اعسار ۱۴- وکالت در قبول یا رد سوگند.

– حافظ اسرار موکل بودن یکی از صفات اساسی و مهم در وکیل خوب تهران است.

رازداری و حفظ اسرار موکل یکی از وظایف قانونی وکیل خوب تهران است. وکیل خوب تهران در برابر موکلین خود موظف به حفظ اسرار می باشد و این وظیفه حرفه ای وکیل خوب در تهران حتی پس از پایان یا قطع رابطه وکالتی با موکل نیز باید استمرار یابد حتی اگر اختلافی بین آنها بوجود آمده باشد و یا وکالت قبل از انجام موضوع آن از طرف وکیل خوب تهران یا موکل مرتفع شده باشد. بنابراین وکیل منعزل نیز موظف به حفظ اسرار موکل خود می باشد. وکیل خوب تهران باید در حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه موکل خود نهایت تلاش خود را به عمل آورده، بطور مثال در نگهداری پرونده های موکلین و در دسترس نبودن آنها دقت لازم مبذول فرموده و از مکالمات دور از احتیاط درباره موکل اجتناب نمایند.

در مورد حفظ اسرار موکل ماده ۳۰ قانون وکالت ۱۳۱۵ چنین مقرر می دارد: « وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید ».

در آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ برای افشاء اسرار موکل مجازات انتظامی درجه ۵ یعنی ممنوعیت از ۳ ماه تا یک سال از شغل وکالت در نظر گرفته شده است.

افشاء اسرار دیگران عمل غیر اخلاقی و ناپسندی است که در مواردی قانون مجازات اسلامی آنرا جرم تلقی نموده است. بر طبق ماده ۶۴۸ این قانون « اطباء و جراحان و ماماها و دارو فروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل

یا حرفۀ خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشاء کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند». با توجه به اطلاق عبارت کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار قرار می گیرند این ماده شامل وکیل خوب تهران نیز می گردد.

بنابراین در صورت افشاء اسرار موکل (در موارد غیر قانونی توسط وکیل، وکیل علاوه بر مجازات انتظامی قابل تعقیب کیفری بر اساس ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی نیز می باشد. و همچنین به عقیده عده ای از حقوقدانان بر اساس قواعد مسئولیت مدنی خسارات معنوی وارده نیز در این مورد قابل مطالبه می باشد.

به عقیده آنها یکی از مهمترین حقوق مربوط به شخصیت، محرمانه بودن امور شخصی و اسرار زندگی است و صدمه های شخصیتی که از آن به دارایی و سرمایه معنوی نیز تعبیر می شود یکی از انواع خسارات معنوی است و خسارات معنوی قابل مطالبه و از طریق مختلفی قابل جبران می باشد که البته نظرات مخالف در این موارد فراوان است.

برای ارائه خدمات مؤثر و پیشبرد و موفقیت در یک دعوی لازم است که رابطه وکیل خوب تهران و موکل مبتنی بر صداقت و اطمینان باشد. اگر چنین اعتمادی حاصل گردد و موکل وکیل خوب تهران را محرم اسرار خود بداند آنگاه است که می تواند بدون هیچ دغدغه ای احساس امنیت و آرامش کرده و با صداقت کامل با وکیل خود گفتگو نماید و اطلاعات لازم را در اختیار او قرار دهد و از کتمان مسائلی که گفتن آن می تواند در سرنوشت دعوی مؤثر واقع گردد بدلیل ترس از افشاء آن ها و صدمات حیثیتی خودداری ننماید و از محرمانه ماندن اطلاعات سری اطمینان داشته باشد. مواردی که افشاء اطلاعات محرمانه توسط وکیل خوب تهران موجه است:

۱- افشاء با اجازه صریح موکل

زمانی که موکل به وکیل خوب تهران صراحتاً اجازه افشاء بعضی از اطلاعات محرمانه را بدهد که در این صورت بر اساس اذن موکل مسئولیتی متوجه وکیل خوب تهران نمی باشد. در بعضی از مواقع اجازه ضمنی موکل نیز می تواند مجوزی برای افشاء اسرار باشد. البته بهتر است که در این مورد وکیل خوب تهران احتیاط لازم را انجام داده و در صورتی که اجازه ضمنی را از اعمال و رفتار و یا قرارداد استنباط کرد باز هم سعی نماید که اجازه صریح موکل را در این مورد اخذ نماید.۲- افشاء به حکم قانون یا دادگاه صالح

هنگامیکه افشاء به حکم قانون یا به موجب حکم دادگاه صالح باشد، وکیل خوب تهران باید صرفاً تا حدی که در قانون با حکم دادگاه مقرر گردیده اسرار و اطلاعات محرمانه را فاش کند و از افشاء بیش از آنچه مقرر شده است

خودداری نماید.

۳- افشاء سر در ادای شهادت

در رابطه با افشاء سر در ادای شهادت نظرات متفاوتی وجود دارد. در قانون ایران نیز نصی در این مورد مشاهده نمی شود با توجه به اینکه بر طبق اصل ۳۸ قانون اساسی ادای شهادت اجباری نمی باشد و همچنین با عنایت به وظیفه قانونی حفظ اسرار توسط وکیل خوب تهران و جرم بودن افشاء اسرار توسط مشاغل خاص از جمله وکالت، به نظر می رسد ادای شهادت وکیل خوب تهران در مورد اطلاعات محرمانه و جاهت قانونی نداشته باشد. البته استثنائاتی هم در این مورد وجود دارد از جمله ادای شهادت و افشاء سر به منظور جلوگیری از وقوع جرم که این مورد بیشتر در دادرسیهای کیفری مطرح است.

در موارد دیگر مثل دعاوی حقوقی و مواردی که وکیل خوب تهران متوجه می شود رازداری او باعث تضییع حقوق دیگری می شود باید با در نظر گرفتن وظیفه شغلی خود مبتنی بر کمک به اجرای عدالت چنانکه فرموده اند: «فرشته عدالت با دو بال قضاوت و وکالت به پرواز در می آید» و همچنین وظیفه حفظ اسرار موکل در راه انجام شایسته این دو وظیفه اقدام نماید.

در رابطه با این که بین دو وظیفه کمک به اجرای عدالت و حفظ اسرار موکل تعارض پیش می آید این سؤال مطرح می گردد که چگونه باید عمل کرد. آیا وکیل خوب تهران باید وظیفه شغلی خود را زیر پا بگذارد و یا اینکه وظیفه قانونی حفظ اسرار موکل را نادیده بگیرد؟
به نظر می رسد که همانگونه که در مورد تعارض دو دلیل جمع بین آنها بهتر است (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) در مورد تعارض ظاهری دو وظیفه در مورد خاص جمع بین آنها بهتر باشد. بنابراین وکیل خوب تهران باید با خاطر نشان کردن وجدان اخلاقی و وظیفه شرعی به موکل و اینکه ممکن است حفظ اسرار او لطمه حیثیتی و یا مالی جبران ناپذیری به دیگری وارد نماید موکل را ترغیب و تشویق به ادای شهادت و جلوگیری از تضییع دیگران نماید.

که این تلاش وکیل خوب تهران در واقع انجام وظیفه در راستای مساعدت به اجرای عدالت می باشد ولی چنانچه نتواند رضایت موکل را در این باره جلب نماید و افشاء موکل باعث ضرر حیثیتی به موکل گردد به نظر می رسد وکیل خوب تهران باید از ادای شهادت واقع اسرار موکل خود خودداری نماید؛ زیرا اگر غیر از این باشد هرگز رابطه اعتماد و اطمینان وکیل خوب تهران و موکل برقرار نمی گردد. در موارد کیفری وقتی که موکل نزد وکیل خوب تهران اقرار به عملی می نماید که از نظر قوانین جرم شناخته شده است، آیا در اینجا هم وکیل خوب تهران باید از افشای اسرار موکل خودداری نماید؟

البته به نظر می رسد که در زمینه حق الهی باید از افشاء اسرار موکل بپرهیزد اما در مواردی که این راز داری به حق الناس خلل وارد می آورد در واقع وظیفه رازداری وکیل خوب تهران با وظیفه اصلی وکیل که کمک به اجرای عدالت است در تعارض قرار می گیرد که بهترین روش در حل این مشکل استعفاء وکیل خوب تهران است.
وکیل خوب تهران موظف است پیگیری های لازم را جهت تعقیب و پیشبرد دعوی انجام دهد و به نحو شایسته وظایف خود را در این مورد به انجام رساند. وکیل خوب تهران باید نهایت تلاش خود را در پیشبرد دعوی و دفاع از موکل خود بنماید و در مورد دعاوی که اطلاعات لازم و تخصصی در آن ندارد از قبول وکالت بپرهیزد زیرا این عدم علم و آگاهی می تواند نقش مؤثری در سرنوشت دعوی داشته باشد و باعث تضییع حقوق موکل گردد. وکیل خوب تهران باید همیشه در جریان پرونده باشد و با مطالعه و توجه کامل به تنظیم لوایح دفاعیه پرداخته و در جلسات رسیدگی حضور بهم رساند و همچنین وکیل خوب تهران از اعمالی که باعث اطاله دادرسی می گردد خودداری نماید.

وکیل خوب تهران باید در هنگام محاکمه حاضر شوند مگر اینکه دارای عذر موجهی برای عدم حضور باشند عذرهای موجه برای عدم حضور در محاکمه عبارتند از: ۱- فوت بستگان نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم ۲- ابتلا به مرضی که مانع از حرکت است یا حرکت مضر تشخیص داده شود ۳- حوادث قهری مثل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه است ۴- وقایع خارج از اختیار وکیل خوب تهران که مانع از حضور در دادگاه شود.

وکیل خوب تهران موظف است عذر را کتباً به دادگاه اعلام نماید و بر طبق ماده ۲۷ قانون وکالت اطلاع وکیل خوب تهران به محاکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر اینکه خلافش اثبات شود که در این صورت وکیل به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم می گردد. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ماده ۴۱ در مورد عذرهای موجه وکیل برای عدم حضور در محاکم است و مطابق ذیل ماده، دادگاه در صورتی به آن عذرهای اعلام شده وکیل) ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه می دهد و مراتب را به مراجع صلاحیت دار برای تعقیب آن وکیل اطلاع خواهد داد. اما به نظر می رسد که قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ که حدود ۶۴ سال بعد از قانون وکالت ۱۳۱۵ به تصویب رسیده به جای ترقی در احترام به وکلا که از شریفترین اقشار جامعه می باشند. به تضعیف حقوق وکلا در این زمینه پرداخته است. و اگر واقعا قانونگذاران ما بر این عقیده باشند که وکیل و قاضی در بازوی عدالتند بنابراین چرا در ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی جدید، قول وکیل را برای عذر عدم حضور در جلسه محاکمه کافی ندانسته اند ولی قانون وکالت ۱۳۱۵ که سالها پیش تنظیم شده به این مورد اشاره فرموده و اطلاع وکیل را کافی شمرده مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

بهترین وکیل تهران
وکیل خوب تهران باید در تمام مراحل رسیدگی در جریان پرونده بوده و نظارت کامل بر این مهم داشته باشند و در صورت صدور حکم بر علیه موکل در مواقعی که وکیل خوب تهران دارای اختیار اعتراض و پیگیری دعوی در مراحل تجدید نظر و فرجام در وکالتنامه می باشند در صورت وجود جهات تجدید نظر و در دست بودن دلایل کافی و احتمال معقول برای موفقیت در مراحل بالاتر موظفند که در موعد مقرر قانونی نسبت به اعتراض به رای وفق مقررات قانونی اقدام نماید. و مطابق ماده ۴۵ قانون وکالت « وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت می نمایند اعم از امور حقوقی و جزایی مخصوصا در اقامه ی دعوی جزایی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق الوکاله به موکل خاطر نشان نمایند »

رعایت مصلحت موکل

وکیل خوب تهران ملزم به رعایت مصلحت موکل می باشد و حتی باید مصالح موکل را بر منافع خود ترجیح دهد. در تشخیص مصلحت فقط نظر موکل شرط نیست بلکه معیار تمیز و تشخیص نظر عقلا با در نظر گرفتن شرایط موکل و عرف و عادت می باشد بنابراین اگر از نظر عقلا و عقل موردی مصلحت نباشد موکل نمی تواند به این مورد استناد کند که او مصلحت را اینگونه دیده است عرف وکیل بر طبق مصالح موکل عمل نموده باشد نظر شخصی موکل برخلاف آن معتبر نخواهد بود. چنانچه اگر وکیل خوب تهران در حدود متعارف رفتار کرده باشد و با وجود این عمل وکیل به مصلحت موکل نیانجامد، عمل وی در این خصوص نافذ خواهد بود. اما اگر وکیل خوب تهران

صراحتاً در موردی موظف به انجام امری یا ممانعت از عملی باشد در اینجا نظر موکل معتبر است و باید بر طبق آن رفتار نماید.

ماده ۶۷۷ قانون مدنی مقرر می دارد که « وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید…»

وکیل خوب تهران باید از انجام اعمالی که بر خلاف مصالح موکل است اجتناب نماید مثلا اگر استعفا وکیل خوب تهران در مرحله ای به صلاح موکل نباشد وظیفه اخلاقی حکم می کند که در زمانی استعفا دهد که باعث ورود زیان به موکل نگردد. باید مصلحت موکل در تمام موارد در نظر گرفته شود و بهتر این است که وکیل خوب تهران از عملی که باعث زیان به موکل می گردد تا حد امکان اجتناب نماید اما در صورتی که مصالح دیگری را در نظر بگیرد و یا وظیفه شغلی و حرفه ای ایجاب نماید و یا معذور از انجام وکالت باشد و از آنجا که عقد وکالت عقدی است جایز می تواند هر وقت که بخواهد استعفا دهد و همچنین موکل نیز می تواند هر زمانی که بخواهد وکیل را عزل نماید در صورتی که وکیل خوب تهران در پرونده ای استعفا داده یا عزل شود نمی تواند وکالت طرف مقابل یا شخص ثالث را در آن دعوی بپذیرد. زیرا این امر بر خلاف مصلحت موکل است چون موکل به اعتماد و اطمینان اسرار خود را در اختیار وکیل خوب تهران قرارداده و یا مدارک را به او ارائه نموده که این موارد می تواند به زیان موکل واقع شود. بنابراین رعایت مصلحت موکل حتی در مواردی که رابطه حقوقی وکالت به عللی چون عزل موکل یا استعفا وکیل خوب تهران رفع شده باشد نیز باید در نظر گرفته شود.

در بند ۲ ماده ۸۲ آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلا دادگستری مورد فوق به عنوان یک تخلف و مجازات انتظامی درجه ۶ یعنی محدودیت دائم از شغل وکالت برای آن مقرر شده است. و مطابق بند ۵ ماده ۸۰ آیین نامه فوق الذکر وکیل در صورتی که استعفاء خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد» متخلف و به مجازات انتظامی درجه چهار محکوم می شود.

در صورتی که وکیل خوب تهران مصلحت موکل را رعایت نموده و تفریط و تعدی ننماید در مقابل خسارات وارده به موکل مسئول نمی باشد اما در صورت تقصیر وکیل خوب تهران در صورتی که عرفاً وکیل مسبب ورود زیان محسوب گردد مسئول خواهد بود (ماده ۶۶۶ قانون مدنی) ولی وکالت باطل نمی گردد.

وفاداری و امانت داری نسبت به موکل

وکیل خوب تهران موظف است پیگیری های لازم را جهت تعقیب و پیشبرد دعوی انجام دهد و به نحو شایسته وظایف خود را در این مورد به انجام رساند. وکیل خوب تهران باید نهایت تلاش خود را در پیشبرد دعوی و دفاع از موکل خود بنماید و در مورد دعاوی که اطلاعات لازم و تخصصی در آن ندارد از قبول وکالت بپرهیزد زیرا این عدم علم و آگاهی می تواند نقش مؤثری در سرنوشت دعوی داشته باشد و باعث تضییع حقوق موکل گردد. وکیل خوب تهران باید همیشه در جریان پرونده باشد و با مطالعه و توجه کامل به تنظیم لوایح دفاعیه پرداخته و در جلسات رسیدگی حضور بهم رساند و همچنین از اعمالی که باعث اطاله دادرسی می گردد خودداری نماید.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Neginimanian1952 در دوشنبه، ۳ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۸ قبل از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
باور غلط عمومی بر این هست که طلاق صرفاً به جدایی خانـم و آقـا اطلاق می گـردد و به این علـت ، موقعی عدم آشتی زن و شوهر با یکدیگر، مشکلی بابت طی مرحلـه ها طلاق وجود ندارد. ولی آنچه طلاق را با جـدال های جدی مواجه می نماید، منافع مشترکی هست که در اثر زندگـی مشترک برای خانـم و آقـا تهیه شده است. وجود فرزند مشترک، اشتراکات مالی و غیره از جمله این جـدال ها می باشد. جدای از این ، زندگـی مشترک حقوقی را برای هر دو شخـص به زمینه زن تهیه می کند که معـمولاً زن و شوهر به علـت نداشتن آگاهی از این حقوق، آنان را نادیده می گیرند. وکیل طلاق با اشراف به این مسائل، مثل اجرت المثل ایام زوجیت و مطالبه نفقه قبلی و غیره سهم عمده ای در احقاق حقوق زوجه دارد، به صورتی که وی مجبور نباشد به جز خسارات عاطفی ناشی از جدایی، خسارات دیگری را متحمل گردد.

نقش وکیل طلاق در جریـان محاکمه پرونده

جریـان طلاق از دو وهله تشکیل می گردد: تصمیم به طلاق و ممانعـت از تضییع حقوق در جریـان طلاق. آنچه وکیل طلاق در آن نقش دارد، ممانعـت از ضایع شدن حقوق هر یک از دو طرف در جریـان طلاق و بعد از آن است. هرچند بطور قطع وکیل وظیفه عرضه مشاوره و راهنمایی در حوزه می بایست و نبایدهای جدایی یا ادامه زندگـی مشترک را ندارد و این امر در حیطه وظیفه های واحد مشاوره خانواده می باشد، ولی وی حق دارد برای عرضه راهنمایی های مناسـب تر و دنبال کردن اثر بخش تر پروسه طلاق، از همه چند و چون زندگـی مشترک و عـلت ها طلاق آگاهی داشته باشد. پس می بایست آگاه باشید هر موردی حتی کوچک و به ظاهر بی ارزش می بایست به اطلاع وکیل برسد. چون در محاکم قضایی، کوچکترین ادله نیز می توانند سریع دنبال کردن پرونده و افزوده شدن شانس موفقیت پرونده کمک نماید.

هزینه وکیل طلاق

درگیری های ذهنی در زمان ایجاد مساله خانوادگی و تصمیم به طلاق چنان دو طرف را احاطه می نماید که نمی توانند به مـوارد زیادتری بی اندیشند. یکـی از این مشکلاتی که خواهـد توانست به جریـان طلاق دامن بزند، هزینه دریـافت وکیل طلاق می باشد. برترین وکیل طلاق هیچ گاه موکل خود را با چنین چالشی روبرو نمی نماید. او با عرضه برترین مشاوره و پیشنهاد منطقی ترین هزینه ممکن، دغدغه هزینه وکیل را از وی دور می نماید. چون در صورت موفقیت پرونده، آنچه به دست می آید خیلی زیـادتر از هزینه صرف شده برای دریـافت وکیل ارزش دارد.

لزوم دریـافت وکیل طلاق

طلاق و جدایی، احتمالا یکـی از تلخ ترین اتفاقات زندگـی هر فردی باشد که موقعی عدم آشنایی به مرحلـه ها آن به مراتب مرارت مرتبه تر نیز می شـود. هرچند امر طلاق اتفاق خوشایندی نی باشد، ولی با سپردن این امر به وکیل مجرب، می توان از اضطراب ها و دشواری های آن کم کرد و در صورتیکه خانـم و شوهر راهی جز جدایی نداشته باشند، زودتر به سرانجام برسند. ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی نیز به توانایی دریـافت وکیل بوسیـله زن و شوهر برای امر طلاق اشاره کرده می باشد. خانـم و شوهر می بایست دقت داشته باشند که یک وکیل نمی تواند وکالت هر دو آنان را به شیوه همزمان قبول نماید و موقعی نیاز هر یک باید اقدام به دریـافت وکیل طلاق جداگانه نمایند.

خصوصیات گرفتن وکیل طلاق

هرچند طلاق از جمله دعاوی حقوقی هست که در آن دریـافت وکیل برای اقامه اختلاف الزامی نمی باشد، ولی مسلماً گرفتن وکیل طلاق خصوصیت های بیشتری دارد به صورتی که هم اکنون ناظـر طرح و دنبال کردن معـمولاً دعاوی طلاق در محکمه های خانواده بوسیـله وکیل پایه یک دادگستری انجام می گردد. بعضـی از خصوصیت های دریـافت وکیل در جریـان طلاق توافقی به شیوه پایین می باشد:

چنان چه که خانـم و شوهر اقدام به اختیار وکیل نمایند، نیازی به حضور در مرحلـه ها محاکمه ندارند.
بیشتر اشخـاص تا کنون در مراجع قضایی حضور نیافته و به مرحلـه ها آن آشنایی ندارند. پس مناسـب تر هست برای پیش برد مناسـب تر پرونده خود از کمک یک وکیل پایه یک دادگستری با تجربه بهره بگیرند.
شانس دارد دو طرف دعوا به باعث شغل و موقعیت خود، علاقه ای به حضور در مراجع قضایی نداشته باشند. پس با دریـافت وکیل، همه مرحلـه ها می تواند بوسیـله وی سپری شود.
نکته های با ارزش در مـورد گزینش وکیل طلاق

احتمالا نخست، گزینش برترین وکیل طلاق مساله باشد، ولی با کمی پرس و جو و مشاهده لیست پرونده های کاری موفق وکیل مورد نظـر خود، خواهید توانست با اطمینان برترین وکیل طلاق را گزینش نمایید. در گزینش وکیل طلاق، چند نکته الزامی هست که به آنان اشاره خواهیم کرد.

قطعا به تخصص وکیل کاندید خود برای گزینش دقت نمایید. با دقت به مقوله دعوای خود، اقدام به گزینش وکیلی نمایید که تخصص طلاق و کارها حقوقی خانواده داشته باشد.
قبل از گزینش نهایی وکیل قطعا با چند شخـص از وکلای پایه یک دادگستری مشاوره نمایید. توانایی برقراری رابطه به جهت شرح مقوله با وکیل خیلی اهمیت دارد. وکیلی را گزینش نمایید که بتوانید با آسانـی مسائل خود را با وی در میـان بگذارید.
از عرضه اطلاعات به وکیل و مشاور حقوقی خود هراسی نداشته باشید. وی حق دارد برای عرضه خدمات بهتر، هرگونه اطلاعات مورد نیاز را بداند.
دربـاره بودجه و درآمد و هزینه های خود به وکیل طلاق توضیح دهید. در بیشتر نکات ، اطلاع از میزان دارایی های مشترک و دارایی های فردی برای نکات ی چون مهریه و غیره به وکیل کمک می کند.
به مؤسسات معتبر حقوقی رجوع نمایید. سابقه و رضایت مراجعین و تعداد پرونده های موفق، از عوامل ارزش گذاری یک مؤسسه حقوقی معتبر می باشد.
وکالت در طلاق و چند نکته دربـاره آن

۱- گرفتن وکالت خانـم در طلاق از آقـا به دو شیوه میسر هست یا به شیوه شرط ضمن عقد نکاح که در مدرک پیوند درج می گـردد و یا به شیوه رجوع به دفترخانه اسناد رسمی و دریـافت وکالت در طلاق از زوج. چنان چه زوج بیرون از کشور باشد اعطای وکالت از طریق تنظیم وکالت نامه طلاق در سفارت یا کنسولگری ایران نیز می باشد.

۲- چنان چه وکالت در طلاق به شیوه شرط ضمناً عقد نکاح (سند ازدواج) باشد چون به اصطلاح حقوقی عقد پیوند دائم، قراردادی ضـروری هست وکالت مذکور قابل عزل نمی بـاشد به عبارت دیگر آقـا (موکل) نمی تواند خانـم (وکیل) را عزل نماید.

۳- چنان چه وکالت در طلاق پـس از عقد، و در دفترخانه به زوجه یا فـرد دیگری داده گـردد از طرف مرد قابل عزل می باشد. مگر اینکه مدت داشته باشد و تا مدت معیـن آقا حق عزل را از خود ساقط کرده باشد و یا اینکه ضمناً عقد لازمی وکالت دریـافت شده باشد. رایـج هست که در خود وکالت در طلاق، توانایی عزل و یا نداشتن عزل و یا مدت آن را درج می نمایـند.

۴- دارا بودن وکالت طلاق یا همـان تعبیر عامیانه وکالت حق طلاق از طرف آقا به خانـم به منزله این نمی بـاشد که آقـا دیگر نمی تواند همسـرش را طلاق بدهد.

۵- آقـا خواهـد توانست وکالت در طلاق را به غیر از همسـرش نیز واگذار نماید فرض نمایید مردی مقیم بیرون از کشور است، و به برادرش در ایران از طریق وکالتی که در سفارت یا کنسولگری ایران در کشور محل اقامت تنظیم کرده ، وکالت برای طلاق همسـرش را می دهد.

۶- هیچکس از جمله خانمی که از آقـا وکالت در طلاق دارد نمی تواند بدون وکیل دادگستری وکالت را اعمال نماید به عبارت دیگر فردی خواهـد توانست در محکمه وکالت نماید که وکیل دادگستری باشد. در وکالت در طلاقی که برای مثال خانم از شوهر دارد، برای طلاق می بایست از طریق گزینش وکیل دادگستری برای همسـر اقدام نماید. در این راستا خانـم به استناد وکالتنامه طلاق به وکیل دادگستری رجوع می نماید و بر حسب حدود اختیارات وکالتنامه، برای شوهر وکیل گزینش می نماید و وکیل منتخب، وکیل مع الواسطه شوهر می گردد.

۷- کامل بودن متن وکالت در طلاق خیلی ارزش دارد و متاسفانه بیشتر وکالت در طلاق های که دفاتر اسناد رسمی بهره گیری می گـردد ناقص می باشند . ولی از تمام بدتر شرط وکالت در طلاقی هست که زوج به زوجه در مدرک پیوندمی دهد غالب آن ها حاوی مساله می باشند. توصیه می گـردد در این زمینه با وکیل مجرب طلاق مشـورت نمایید. در اینجا دو نمونه کامل وکالت در طلاق با مهریه و بدون مهریه در اختیار شما گذاشته شده می باشد.

۸- در زمینه مرحلـه ها طلاق و روش طلاق با وکالت در طلاق مناسـب تر هست که به لینک آبی رنگ متمایز شده رجوع نمایید.

۹- برای اطلاع از هزینه های طلاق با وکالت بوسیـله وکیل با شماره تلفن های زیـر متن ارتباط حاصل نمایید.

۱۰- مدت وقـت طلاق با حق طلاق زوجه و وکالت طلاق زوجه، همـان مدت وقـت طلاق توافقی می باشد. مگر این که در حدود اختیارات وکالت در اسقاط حق تجدید نظـر و فرجام خواهی نباشد که در این صورت ۴۴ روز بعد از ابلاغ رای توانایی ثبت طلاق وجود دارد.

متأسفانه آمار طلاق در سـال ‌های گذشته‌ی ایران رو به افزوده شدن بوده است؛ به طوری که گفته می‌ شود در سـال ۱۳۹۵، روزانه حدود ۴۰۰ طلاق در کشور ثبت می ‌شود و حتی در بعضـی شهر های ایران، به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، تا ۶۰ مورد طلاق نیز ثبت شده می باشد. گفتنی هست همگام با افزوده شدن میزان طلاق، میزان پیوند نیز سیر نزولی داشته است.

به هر حال همـان طور که گفته شد، طلاق یکـی از راه‌ های قانونی اتمام رابطه‌ی پیوند هست که موقعی گزینش آن، بهره گیری از وکیل طلاق می ‌تواند دست یابی موکلین را به حقوق قانونی خود تسهیل نماید. مباحث حقوقی طلاق زیاد هست و نه فقط اصل طلاق، بلکه مدت وقـت بعد از آن نیز شانس دارد مشمول بعضـی احکام قانونی قرار گیرد. در واقع با انتهـا پیدا کردن ازدواج، اصولاً آثار و احکام آن در مورد تعهدات متقابل دو طرف نسبت به همدیـگر نیز انتهـا می ‌یابد؛ هر چند شانس دارد که بعضـی احکام تا مدت کوتاهی پـس از آن ادامه یابد که از جمله‌ی آن، بحث وظیفه ی شوهر به دادن نفقه در مدت عده ی همسـر هست که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
باید گفت که وکیل طلاق هم می ‌تواند در امر طلاق موکل خویش باشد و طلاق را به وکالت از وی اجرا نماید و هم می ‌تواند در محکمه ، به دفاع از حق موکل خویش در امر طلاق بپردازد. فکر غالب از وکیل طلاق، همـان مورد دومی وانجام دفاع در محکمه و دنبال کردن امور طلاق می باشد. وظیفه‌ی وکیل طلاق محدود به شوهر یا همسـر نمی بـاشد و در هر دو مورد می ‌تواند به انجام وظیفه های خود پرداخت نماید . اما می بایست گفت که هر وکیل دادگستری با هر تخصصی، اجازه‌ی وکالت به عنوان وکیل طلاق در دعاوی را دارد؛ ولی بعضـی از وکلا به شیوه تخصصی به کارها حقوقی خانواده می ‌پردازند و از این رو بهره‌گیری از وکیل طلاق که کارشناس قوانین این حوزه است، می‌ تواند کارگشاتر باشد.

پیوند با آنکه یک امر مقدس و رابطه ای عاطفی میـان دو طرف می باشد، ولی از نظر حقوقی به عنوان یک قرارداد (عقد) به آن نگریسته می شـود. این عقد می توان به شیوه دائمی و مادام العمری یا به شیوه موقت و کوتاه مدت باشد.

پیوندیا همـان نکاح، یک عقد هست که با رضایت دو طرف واقع می‌ شود. اساساً همه عقود با رضایت دو طرف می ‌تواند انتهـا یابد؛ ولی در ازدواج، راه های انحلال عقد، محدود در نظـر گرفته شده ‌اند که در ادامه به آن می پردازیم. ازدواج تعهداتی را بر دو طرف بار می‌ نماید. مثلاً خانـم و شوهر مکلف به حسن معاشرت با همدیـگر می باشند؛ خانـم و شوهر می بایست در تحکیم مبانی خانواده و تربیت فرزندان خود به همدیـگر کمک نمایند؛ در روابط خانـم و شوهر ریاست خانواده با شوهر هست و در عقد دائم نفقه‌ی خانـم به عهده شوهر می باشد. دربـاره نفقه و مهریه ذکر توضیحاتی اجمالی ضـروری می باشد. چرا که این مـوارد در بحث طلاق نیز مطرح می ‌شوند و از این رو در حوزه‌ی تخصص وکیل طلاق جای می ‌گیرند.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Neginimanian1952 در دوشنبه، ۳ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۷ قبل از ظهر، ۳ بازدید ، بدون دیدگاه
دریافت مهریه از طرف زن دارای مراحلی است و آنگونه نیست که سریعا با به اجرا گذاشتن مهریه ، مهریه وصول شود اگر زن از حق حبس خود استفاده نکند و قبل از شروع زندگی مشترک مهریه را دریافت نکند وصول این حق مستلزم رفت و آمدهای فراوان است شیوه مرسوم برای خانم ها مراجعه به دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن مهریه است در این شیوه زن پس از تنظیم دادخواستی برای دریافت مهریه و ارائه آن به دادگاه منتظر می ماند تا نوبت رسیدگی اش فرا برسد هر خانم برای دریافت مهریه اش دلیلی دارد

مثلا یکی برای استقلال مالی و در محدودیت بودن از جانب همسرش اقدام به اخذ مهریه می کند و دیگری برای دخالت های خانواده همسر و تبعیت همسرش از خانواده خود اقدام به این کار می کند . پس از آنکه پرونده از نظر شعبه رسیدگی کننده بررسی و مشخص شد که از نظر مدارک و قانون مشکلی برای رسیدگی وجود ندارد برای زن نوبت رسیدگی تعیین می شود و این نوبت از طریق اخطاریه به همسر او اعلام می گردد.
قانون برای جلوگیری از فرار از دین مرد قانونی پیش بینی کرده و آن صدور قرار تامین است قرارتامین دادخواستی است که زن به واسطه آن از دادگاه می خواهد پیش از صدور حکم نهایی و برای اینکه حق و حقوق او تضیعع نشود به اندازه اصل مهریه یا معادل آن یا بخشی از آن اموال شوهر را توقیف کند در صورتی که زن بتواند مالی از همسرش معرفی کند مثل پول پیش خانه ، مطالبه زوج از آشنا یا شخصی ، حساب بانکی از زوج ، خودروی وی یا ملک یا زمینی

پس از معرفی مال دادگاه نامه ای به زن می دهد که می تواند اموال را توقیف کند .

زن باید مال را در محل توقیف کند پس از توقیف مال مرد مهلتی به وی داده می شود جهت پرداخت مهریه و آزادکردن مال مورد توقیف اگر در این مدت مرد مهریه را پرداخت کرد که مال آزاد می شود در غیر اینصورت مال مورد توقیف به مزایده گذاشته می شود و مهریه زن از آن پرداخت می شود و اگر مازاد داشته باشد به مرد باز گردانده می شود و اگر کمتر از مهریه زن باشد و مرد مال دیگری نداشته باشد باقی مهریه به صورت اقساط باید پرداخت شود .

البته توصیه می شود که برای تمام مراحل توضیح داده شده با مشاوران و وکلای ما مشورت کنید و از هر اقدام بی علم صرف نظر کنید تا بهترین نتیجه را بگیرد و موفقیت آمیز احقاق حق کنید


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Neginimanian1952 در یکشنبه، ۲ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۴:۴۸ بعد از ظهر، ۳ بازدید ، بدون دیدگاه
گروه وکلای ایران در زمینه های وکیل خانواده ، وکیل مهریه ، وکیل طلاق ، وکیل ثبتی ، وکیل ملکی ، مشاوره حقوقی ( آنلاین – تلفنی – حضوری ) ، مشاجره با وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت دادگستری و وکیل آنلاین چت دارای بهترین وکلا می باشد هدف این موسسه کمک و خدمت به تمامی مراجعه کنندگان می باشد . امروزه به جهت پیچیدگی ارتباطات اجتماعی و افر و اینکه انسانها ناچار از زندگی در محیط اجتماع بوده و در هر سطحی از مراودات و ارتباطات خود با افراد دیگر اعمال و رفتارهایی را مرتکب می شوند که در اکثریت موارد دارای جنبه حقوقی می باشد .

این اعمال و رفتارها میتواند از نوع انعقاد عقود و قراردادها باشد یا حتی رفتارهای فیزیکی دارای ابعاد حقوقی می باشد و همین مسئله نیاز به ارتباط همیشگی با یک مشاور خوب و دلسوز و آگاه را دو چندان می نماید .

گروه وکلای ایران خدمات حقوقی متعدد و متنوع و مختلف و ارزان قیمتی را در تمام زمینه های تخصصی و حقوقی را در کوتاه ترین زمان به شما عزیزان ارائه میدهد این خدمات میتواند در قالب خدمات مشاوره تلفنی ، مشاوره حضوری با بهترین وکلای پایه یک دادگستری و مشاوره و چت آنلاین در فضای مجازی و در نهایت قبول وکالت دعاوی شما باشد یکی از خدمات نوین وکالت ، سرویس مشاوره حقوقی انلاین است همانطور که از اسم آن کاملا مشهود است ، مراجعه کنندگان عزیز میتوانند خدمات مشاوره ای حقوقی مورد نیاز خود را در بستر اینترنت و بطور مستقیم با وکلای متخصص و در زمینه های مربوطه دریافت دارند در این سرویس وکلای متخصص حضور داشته که بسته به نوع تخصص خود و متناسب با موضوع مورد نیاز شما در اسرع وقت بصورت آنلاین پاسخگوی سوالات شما می باشد فقط کافی است که به وبسایت رسمی گروه وکلای ایران مراجعه کرده و یا با شماره تلفن ۷۷۲۲۱۹۴۱ – ۰۲۱ تماس برقرار کنید و یا حتی در صورت حضور نداشتن در تهران به آدرس ، تهران – میدان رسالت –خیابان فرجام – بعد از خیابان حیدر خانی – پلاک ۵۷۸ – طبقه ۲ مراجعه کرده و با ما در ارتباط باشید.
همانطور که میدانید مهم ترین ویژگی استفاده از سرویس های مشاوره های حقوقی آنلاین و مشاوره تلفنی ، صرفه جویی در وقت و زمان است . در دنیای فعلی کسب و کارهایی که همچنان مقید به شیوه های سنتی و غیر پیشرفته می باشند که بر اساس ارتباط چهره به چهره شکل گرفته و به آرامی روبه زوال نهاد و در حال حاضر اکثر مراجعین و متقاضیان در راستای صرفه جویی در زمان و وقت خود نسبت به خدماتی که از راه های مجازی ارائه میگردد اقبال فراوانی نشان میدهند همین مسئله در دنیای کنونی حقوق و مشاوره حقوقی و وکالت نیز جایگاه منحصر بفردی یافته و نیازمندان به خدمات حقوقی عمدتا مایل هستند که به صورت مجازی با وکیل و مشاور حقوقی خود در ارتباط باشند بر همین اساس موسسه حقوقی گرروه وکلای تهران نیز خدمات حقوقی متعددی را به متقاضیان ارائه میدهد که مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره و حتی آنلاین و نیز بررسی اوراق و مدارک متقاضیان از طریق اپلیکیشن و فضای مجازی از جمله این خدمات ارزنده می باشد که گروه وکلای تهران دارای آن می باشد هدف این موسسه حقوقی علاوه بر صرفه جویی در وقت ، رایگان بودن و یا هزینه ی بسیار بسیار اندک این نوع از خدمات این موسسه حقوقی می باشد که جزء یکی از مهم ترین مزیت های آن نیز محسوب می شود که در مقایسه با هزینه های دریافتی توسط سایر موسسات اساسا قابل مقایسه نیست.

هم میهنان عزیز میتوانند جهت دریافت مشاوره های تلفنی و حضوری و مشاوره های آنلاین به موسسه حقوقی ما مراجعه کنند از خدمات متنوع و قابل اطمینان ما نهایت بهره مندی و استفاده را ببرند .

بدیهی است که به جهت کثرت تماس ها و برای اخذ مشاوره حقوقی تلفنی رایگان باید سوال شما کوتاه و مختصر باشد و لیکن برای مشاوره حقوقی مفصل تر و تخصصی تر می توانید از مشاوه حقوقی تلفنی غیر رایگان و یا حضوری ما استفاده کنید این گروه افتخار دارد که رضایت مندی صددرصدی مراجعین خود را نسبت به خدمات اینترنتی اعلام دارد این موسسه با بهره گیری از بهترین وکلا آمادکی ارائه ی انواع خدمات حقوقی و وکالت را به مراجعه کنندگان داراست.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Neginimanian1952 در یکشنبه، ۲ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۴:۴۶ بعد از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
ابتدا باید توضیح مختصری نسبت به عنوان مجرمانه جعل به اطلاع تان برسانم . مستفاد از ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی جعل عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب.

بنابراین مطابق با تعریف ذکر شده در قانون جرم جعل مستلزم تحقق در عنصر مادی و معنوی می باشد . البته از دیگر منظر، این جرم از جمله جرایم مطلق است . یعنی به صرف این که شخص نسبت به جعل سند و یا اسنادی اقدام نماید و جرم جعل محقق شده است اگر چه شخص آن را مورد استفاده قرار نداده باشد .

مجازات جعل هم در مواد ۵۲۴ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی تصریح گردیده است .

اما یکی از اهدافی که ممکن است شخص را مجاب نماید تا مرتکب جرم جعل گردد ، فروش مال غیر می باشد. فروش مال غیر به این معناست که شخص بدون آن که مالک باشد و یا از جانب مالک وکالت و اختیار در فروش مال داشته باشد نسبت به فروش مال اقدام می نماید . حال این که چه ارتباطی میان جعل و فروش مال غیر وجود دارد، باید گفت که شخص جهت فروش مال غیر نیازمند به جعل اسناد مالکیت و یا اسناد هویتی شخص می باشد. قانون جرم فروش مال غیر را در حکم کلاهبرداری می داند. بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات چنان چه شخص مرتکب جرم فروش مال غیر گردد به ۱ تا ۷ سال حبس ورد مال محکوم می گردد .

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Neginimanian1952 در یکشنبه، ۲ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۵ قبل از ظهر، ۳ بازدید ، بدون دیدگاه
دیوان عدالت اداری، به منظور دادخواهی و رسیدگی به شکایت مردم نسبت به ماموران و واحدهای دولتی تاسیس شد. یکی از خدمات گروه وکلای پایتخت مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری می باشد که شما را در تمامی مراحل راهنمایی می کنند.

اختیارات دیوان عدالت اداری :
توانایی رسیدگی به شکایت علیه تمامی سازمان های دولتی و وزارت خانه
رسیدگی به شاکی های مامورین دولتی
رسیدگی به انواع تخلفات مانند تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۹۹
اما در برخی موارد، در دادگاه دیوان عدالت اداری، از رسیدگی به شکایات امتناع می کنند که این موارد عبارتند از :

وقتی که داور، رایزن یا همسر سود شخصی در شکایت دارد، یا وارث خود از طرفین شکایت باشند.
وقتی که داور، رایزن یا همسر آنان با یکی از طرفین شکایت نسب فامیلی و یا سببی تا درجه سوم دارند.
وکیل دیوان عدالت اداری چه کارهای قادر است انجام دهد؟
مراحل انجام شکایت در دیوان توسط وکیل دیوان عدالت سرعت بیشتری دارد.
توانایی های وکیل در دفاع و توضیح شکایت کامل بیشتر از یک فرد عادی می باشد.
وکیل دیوان عدالت اداری قادر می باشد با تنظیم بهترین شکواییه راه محاکمه را کوتاه کند.
و…
اگر شما در دیوان عدالت اداری به مشکل خورده اید و برای حل مشکل خود نیاز به مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری دارید ما پیشنهاد می کنیم با مشاوران مجرب و حرفه ای ما صحبت کنید و بهترین راه حل را پیدا کنید.

مشاوران ما آمادگی پاسخگویی به شما عزیزان می باشد.

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Neginimanian1952 در یکشنبه، ۲ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۴ قبل از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
هزینه طلاق توافقی چقدر است، همانطور که می دانید برای ثبت هر دادخواستی در دادگاه لزوماً بایستی هزینه دادرسی پرداخت شود اما با توجه به اینکه امروزه دادخواست ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می گردد، این دفاتر این هزینه را دریافت میکنند.

هر دادخواستی با توجه به خواسته مندرج درآن به دو نوع مالی و غیرمالی تقسیم میشود و مسلماً هزینۀ دادرسی دادخواستی که خواستۀ آن مالی است با دادخواستی که خواستۀ غیرمالی دارد، متفاوت است. در خصوص موضوع بحث ما که هزینۀ طلاق توافقی است بایستی متوجه این موضوع باشید که طلاق توافقی یک خواسته غیر مالی به حساب می آید و از این رو هزینۀ دادرسی طلاق توافقی۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان است.پس از ثبت طلاق توافقی و ارجاع آن به دادگاه خانواده، وقت رسیدگی تعیین شده و به طرفین ابلاغ می‌گردد. در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مرحله داوری از تشریفات مربوط به طلاق توافقی حذف شده و به جای آن مرحله مشاوره اجباری شد. مرکز مشاوره خانواده منحصراً به ارائه خدمات مشاوره ای به متقاضیان طلاق توافقی یا انجام مواردی که از سوی مراجع قضایی ارجاع می‌شود اقدام می‌کنند و دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مرکز فوق را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

مرکز مذکور ضمن ارائه خدمات مشاوره به زوجین و سعی در سازش طرفین، خواسته ‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر اینصورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کند و دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مرکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور رأی می نماید . در حال حاضر هزینۀ مشاوره به زوجین در مراکز مشاوره خانوادۀ شهرها و مجتمع هایی مختلف، متفاوت است.در شهر تهران این هزینۀ مشاوره در مراکز مذکور چیزی حول و حوش ۶۰ الی ۸۰ هزار تومان جمعاً برای هر دو نفر است. با توجه به مادۀ ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ پرداخت هزینه مشاوره مطابق تعرفه با خواهان و در طلاق های توافقی بر عهده زوجین است و در مورد افراد بی بضاعت مطابق حکم ماده ۵ قانون حمایت از خانواده عمل خواهد شد. ماده ۵ قانون حمایت از خانواده چنین بیان می دارد : در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا، دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی، وکیل معاضدتی تعیین می کند.

هزینه طلاق توافقی به چه صورت می باشد :
پس از اینکه مرحله مشاورۀ زوجین در مرکز مشاوره خانواده به پایان رسید، دادگاه با توجه به نظریه کارشناسی مرکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می کند و پس از اینکه این گواهی توسط دادگاه صادر شد هزینه بعدی مربوط به دفترخانه رسمی طلاق است که در این دفترخانه صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود. برای ثبت طلاق در دفترخانه تعرفه کلی ۱۹۰َ هزار تومانی وجود دارد. اما در حال حاضر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق در شهر تهران با مبالغ کمتر از ۲۵۰ هزار تومان حاضر به ثبت طلاق نمی شوند. خلاصه اینکه در شهر تهران با توجه به انصاف و محل دفترخانه طلاق هزینه ثبت طلاق ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان می باشد و این مبلغ پایه هر کدام از زوجین نیست بلکه جمعاً این مبلغ برای هر دوی زوجین در نظر گرفته شده است و اینکه این هزینه را چه کسی پرداخت کند نیز بستگی به توافق طرفین دارد.
نکته دیگر اینکه در خصوص طلاق توافقی اینست که زوج و زوجه نمی توانند به یک وکیل وکالت دهند و به عبارت دیگر یک وکیل دادگستری نمی تواند هم وکالت زوج و هم وکالت زوجه را در خصوص طلاق توافقی بر عهده بگیرد لذا اگر برای انجام طلاق توافقی هیچ یک از زوج و زوجه تمایل به حضور در مراحل مختلف دادگاه را نداشته باشند باید هر یک وکیل جداگانه ای داشته باشند به همین خاطر می توانند در صورت توافق، هر دو به وکلای مجرب و متخصص دعاوی خانوادگی گروه وکلای تهران برای انجام این کار اعطای وکالت نمایند، در این صورت وکلای گروه وکلای تهران تشریفات و پروسه مورد نظر را انجام داده و در کمترین زمان ممکن با بالاترین کیفیت، حکم طلاق را گرفته و بعد از ثبت آن در دفترخانه، طلاقنامه تحویل زوجین می گردد.

هزینه طلاق توافقی توسط وکیل :
حق الوکاله طلاق توافقی طبق آیین نامۀ تعرفۀ حق الوکالۀ وکلای دادگستری و توافق وکیل و موکل است و به همین خاطر است که اگر شما از هر وکیلی در خصوص دستمزد بابت طلاق توافقی سوال کنید، ممکن است قیمت های متفاوتی به شما بگویند؛ چرا که این موضوع با توجه به سابقه وکیل طلاق توافقی، تجربه و تعداد پرونده های موفق در این زمینه و فرایند پیشبرد پرونده، متفاوت است. در واقع هرچه وکیل خانواده مورد انتخاب موکل مجرب تر باشد به مثابۀ آن قاعدتاً هزینه وکالت نیز بیشتر می‌شود. البته در این مورد نیز بایستی به توافق وکیل و موکل توجه کرد. برای اطلاع از هزینه وکیل طلاق توافقی و اطلاع از روند کار و پیشبرد پرونده با گروه وکلای تهران تماس حاصل فرمائید.منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Neginimanian1952 در شنبه، ۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۸ قبل از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
خداوند در آیه ۵۸ سوره ی مبارکه ی نساء مردم را به عنایت امانتداری فرمان داده است و درآیاتی نیز از ارتکاب خیانت در امانت نهی فرموده است .

امانت داری از منظراجتماعی نیز بسیار حائزاهمیت است ، چراکه اعتمادمیان افراد جامعه را فراهم می کند و لازمه ی زندگی اجتماعی است و خیانت در امانت موجب اخلال در نظم عمومی شده و اعتماد عمومی را خدشه دار کرده و به سرمایه ی اجتماعی لطمه می زند .

خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی نیز جرم بوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شذه است و خسارت زیان دیده نیزمی بایست جبران شود .

جرم خیانت در امانت در قانون تعریف نشده اما حقوقدانان با توجه به مصادیق مذکور در موارد ۶۷۳و۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) خیانت در امانت رد به عمل عمدی و بر خلاف امانتداری امین و به ضرر صاحب مال تعریف کرده اند .

دکترمیرمحمد صادقی در تعریف این جرم می نویسد : (( خیانت در امانت عبارتست از : استعمال ، تصاحب ، تلف یا مفقود نمودن توام با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا براسترداد یا به مصرف معین رسانیدن ان بوده است .

( کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت ص ۱۴۷ )

در حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت در امانت در ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ امده و مجازات آن شش ماه تا سه سال حبس پیش بینی شده است .

برای تحقق جرم خیانت در امانت لزوما بایستی موضوع جرم مال یا وسیله ی تحصیل مال باشد و مال امانی از سوی مالک یا متصرف قانونی به یکی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معینی رسانیدن به امینی سپرده شود .

علاوه بر این باید بین فعل مرتکب جرم خیانت در امانت و ضرر مالک یا متصرف قانونی ان رابطه ی علیت برقرار باشد. برخلاف جرم کلاهبرداری در تحقق این جرم ضرورتی ندارد که خود خائن از مال منتفع شده باشد ، همچنین برخلاف جرم کلاهبرداری که متهم با توسل به وسایل متقلبانه مال غیر رابدست می آورد ، زیان دیده از جرم ، با میل و رضای خود را در اختیار متهم می گذارد . برای تحقق جرم خیانت در امانت لزوما نیازی به عقد امانت یا ودیعه نیست .
قانونگذار در ابتدای ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات ازچهارعقد امانت آور ( اجاره ، امانت ، رهن و وکالت ) به عنوان عقودی که می توانند مبنای جرم خیانت در امانت قرار گیرند ، نام برده است و برای جلوگیری از فرار خائنین از مسئولیت به بهانه ی این که عقدی بین آنان و مالک یا متصرف مال منعقد نشده و یا اینکه آن عقد باطل بوده است ، خود را از محدوده ی عقود خارج کرده است و سپردن مال برای هرکار با اجرت و یا بی اجرت را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است به عنوان مثال در ماده ۶۷۳ قانون یاد شده برای سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء یک تا سه سال حبس تعیین کرده است .

در جرم خیانت در امانت سپردن مال باید از راه های قانونی و توسط مالک یا متصرف قانونی صورت گرفته باشد ، بنابراین اگر سارق مال مسروقه را به دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگرداندن مال ، آنرا به ضرر سارق ، به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلا از ان به نفع خود استفاده کند ، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است.

صور خاص خیانت در امانت :

۱- سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص :
ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی ، هرکس با استفاده از ضعف نفسی شخصی یاهوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته ای یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات ، سفته ، چک ، حواله ، قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می شود . به هر نحوتحصیل نماید ، علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از ۶ ماه تا۲ سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومیت برآن شخص داشته باشد ، مجازات وی علاوه بر جبران خسارت مالی از ۳ تا ۷ سال حبس خواهد بود .

۲- سود استفاده از سفید مهر :

ماده ۶۷۳
۳- خیانت مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی :

اختلاس این افراد مشمول این مورد است . در ماده ۵ تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مطرح شده است

۴- جرایم در حکم خیانت در امانت :

اعمال مجرمانه ای که قانونگذار ، ارتکاب ان ها را به موجب قوانین (غیر از قانون مجازات ) از نظر مجازات مشمول کیفر خیانت در امانت دانسته است . این موارد عبارتند از :

– در قانون تجارت : سوء استفاده دلال ، حق العمل کار یا مدیر تصفیه
– در قانون تصدیق انحصار وراثت : در خصوص مسئولیت متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا مدیونین به اشخاص مذکور است ، در صورتی که مال یا دین را استرداد نکنند
– در قانون ثبت اسناد و املاک : عدم انجام تکالیف متولی یا نماینده اوقاف در مواردی که علیه دین اموال ، پرونده ای مطرح است . در صورتی که در که در اثر تبانی باشد .

در قانون شرکت های تعاونی : خیانت در امانت هریک از مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا بازرسان یا کارکنان شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در مورد وجوه یا اموال شرکت یا اتحادیه

-خیانت در امانت از جرایم غیر قابل گذشت است .
– خیانت در امانت در مال مشاع به صورتی که مرتکب آن یکی از شرکای مال مشاع باشند ، ممکن است .
– خیانت در امانت در پرونده استرداد جهیزیه مطرح نیست.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Neginimanian1952 در شنبه، ۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۷ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
وکلای باتجربه و خوش نام گروه وکلای تهران در جای جای این سرزمین مشغول فعالیت های حقوقی و خدمت به مردم عزیزمان هستند. در شهر تهران که هسته اصلی و مرکزی فعالیت های گروه وکلای تهران در آن شکل گرفته است وکلای زیادی که هر کدام در زمینۀ خاصی دارای تخصص ویژه ای می باشند، حضور دارند.

البته با توجه به اینکه در شرق تهران نیز یکی از کانون های اصلی فعالیت و گرد همایی وکلای این تیم حقوقی شکل گرفته است ما در این مقاله سعی داریم تا در خصوص وکیل خوب در شرق تهران مطالبی را به شما دوستان گرامی تقدیم داریم.

هدف آرمانی وکالت با توجه به پیشینه تاریخی آن، همکاری با دستگاه قضایی جامعه در اجرای عدالت و کمک به مظلومین و ستمدیدگان در احقاق حقوق آنان با استفاده از ابزار قانون است. تعبیری که آرمان گرایان این حرفه، از وکالت بعنوان یکی از دو بال فرشته عدالت بعمل آورده اند، در واقع مبین انتظارات جامعه از دارندگان این شغل نیز هست.

مروری بر آراء دادگاههای انتظامی وکلا در گذشته های دور این حقیقت را روشن می سازد که خمیر مایه اولیه آیین نامه های انضباطی و یا اخلاق حرفه ای کنونی وکیل خوب شرق تهران که به شکل مدوّن درآمده است، رویه و عرف خاص پیشکسوتان این حرفه بوده است که به منظور اعتلاء جایگاه شغلی وکالت در جامعه، خود را مقیّد به رعایت آن میدانستند و تخطی از آنرا رفتار خلاف شئون وکالت تلقی می نمودند. بنابراین می توان رفتار خلاف شأن وکالت را علاوه بر مصادیقی که در آیین نامه های انضباطی برای آن تعیین گردیده است، به مجموعه رفتاری تعریف نمود که جامعه انتظار ارتکاب آنها را از وکیل خوب شرق تهران ندارد و یا برخلاف روش و شیوه صلحای این صنف در گذشته بوده که در آینه وجدان اجتماعی بصورت یک ارزش مورد تحسین و تقدیس، نقش بسته است.واقعیت آن است که ارتباط تنگاتنگ وکالت با اجرای عدالت در جامعه موجب گردیده است تا وکیل خوب شرق تهران همواره بعنوان فردی مقیّد به قانون و اخلاق در جامعه مطرح باشد. برآیند چنین دیدگاهی از وکیل خوب شرق تهران در جامعه آن خواهد بود که خطاهای اخلاقی و قانونی وی نابخشودنی بوده و حتی در برخی موارد اَعمالی را که جامعه برای دیگران مباح می داند، ارتکاب آن توسط وکیل خوب شرق، قابل سرزنش میباشد. به همین دلیل تلاش برای تعیین مصادیق مشخص رفتار خلاف شئون وکالت در آیین نامه های انضباطی و مرامنامه های حرفه ای، کارساز نخواهد بود زیرا احصاء کامل این مصادیق امری غیرممکن است.

به همین جهت با وجودی که بخش ششم آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴ به تعیین موارد تخلف انتظامی وکلا اختصاص یافته است، قانونگذار در بند یک ماده ۸۰ آیین نامه مزبور، ارتکاب اعمال و رفتار خلاف شئون وکالت را نیز مستقلاً بعنوان یک تخلف انتظامی نسبتاً شدید برشمرده است. در نظام حقوقی فرانسه و ایالات متحده آمریکا، رفتار خلاف شئون وکالت به تفصیل در مجموعه هایی بصورت مدون منتشر گردیده است، لیکن در حقوق ایران، آگاهی از مصادیق این عنوان کلی، مستلزم مطالعه آراء دادگاههای انتظامی وکلاست.

بطور کلی اعمال و رفتار خلاف شئون وکالت را می توان به دو گروه تقسیم نمود الف: اشتغال وکیل به شغلی که با شئون وکالت منافات داشته باشد. ب : ارتکاب اعمال و رفتار منافی شئون وکالت.

مشاغل منافی با وکالت دادگستری
قلمرو اعمال بند یک ماده ۸۰ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا که اشتغال وکیل خوب شرق تهران را به مشاغل منافی با وکالت منع نموده است، ارتباطی با ممنوعیت کلی وکیل از اشتغال به خدمات دولتی و خدمات عمومی موضوع بند ۲ ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و نیز ماده ۳ لایحه قانونی راجع به منع مداخله مصوب دی ماه ۱۳۳۷ ندارد. به بیان دیگر منظور از مشاغل موضوع بند یک ماده ۸۰ آیین نامه، مشاغلی است که در هیچ متن قانونی، وکیل خوب شرق تهران از اشتغال به آن منع نگردیده است، لیکن وجدان اجتماعی جامعه، آن مشاغل را برازنده وکلا نمیداند.

این قبیل مشاغل در نظام حقوقی ما و عرف وکلا روشن نیست. از باب نمونه در حقوق ایران، هیچگونه محدودیتی برای وکلا در انتخابشان بعنوان مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره شرکتهای تجاری خصوصی وجود ندارد. لیکن در حقوق فرانسه تصدی این قبیل مسئولیتها برای وکلا منع شده است ولی آنان می توانند در سِمَت بازرس قانونی شرکتها قبول مسئولیت نمایند. فلسفه این محدودیت آن است که معنویت شغلی وکیل خوب شرق تهران از هر نوع آمیختگی با ناخالصیهای تجارت امروزی دور نگه داشته شود؛ زیرا در فعالیتهای تجاری که جلب سود، هدف اصلی را تشکیل میدهد، قواعد اخلاقی کاربرد ندارد و اصول مدیریت اقتصادی در شرایط فعلی قابل انطباق بر ارزشهایی که وکیل خوب شرق تهران در هر شرایطی ملزم به رعایت آنهاست، نمی باشد.

در تأیید این نظر در حقوق فرانسه، وکیل دادگستری نمی تواند وکیل تام الاختیار موکل خود در انجام معامله باشد. بعبارت دیگر، چهارچوب اختیارات وکیل خوب شرق تهران باید ترسیم شده باشد و این الزام بدان جهت است تا از تبدیل او به یک تاجر، جلوگیری شود.

وجود این اختلاف در دیدگاهها، موجب گردیده است تا در مقررات تدوین شده توسط کانون وکلای فرانسه، تبلیغ در رسانه های عمومی که نوعاً در خدمت فعالیتهای تجاری است، برای وکلا ممنوع باشد. لیکن در آمریکا که وسایل پیام رسانی، مشحون از آگهی های تبلیغاتی است، این اقدام برای وکلا قبح اجتماعی ندارد. در نظام حقوقی ایران نیز، یکی از شعب دادگاه انتظامی وکلا، چاپ آگهی تبلیغاتی را برای وکیل تخلف انتظامی ندانسته است.

به هر حال تعیین مصداق برای مشاغلی که منافی با شئون وکالت باشد، از وظایف دادگاه انتظامی وکلا خواهد بود. لیکن مصلحت اجتماعی و حفظ شأن و منزلت وکیل خوب شرق تهران ایجاب می نماید، موارد اشتغال مجاز وکلا به فعالیتهای فرهنگی محدود گردد تا از یک سو ارزشهای اخلاقی وکالت در برخورد با ضرورتها و مقتضیات کارهای تجاری رنگ نبازد، از سوی دیگر از طریق ایجاد ارتباط با نهادهای فرهنگی که همواره مورد تکریم جامعه می باشند، حیثیت مضاعفی برای جامعه وکلا حاصل شود.

رفتار منافی شأن وکیل خوب شرق تهران، طیف گسترده ای از ارتکاب جنایت تا خطاهای اخلاقی محض را که برای دیگران مباح است شامل می گردد، حتی می توان ارتکاب جرائم مدنی عمدی مانند پیمان شکنی، استیلا بر مال دیگران به نحو عدوان و استنکاف از پرداخت دِین مسجّل و هر تخلّف حقوقی را که مبتنی بر سوءنیت باشد، رفتار خلاف شأن وکیل خوب شرق تهران دانست. قبح چنین اعمالی از ناحیه وکیل خوب شرق تهران مبتنی بر این اصل است که جامعه، بحق وکیل خوب شرق تهران را فردی مطلع از قانون و موازین اخلاقی و مقیّد به آنها می داند. بنابراین فرض اشتباه یا ناآگاهی که از موجبات اغماض و نادیده گرفتن پاره ای خطاهای اخلاقی و یا قانونی است، در مورد وکیل خوب شرق تهران منتفی است.

در مورد رفتار خلاف شئون وکیل خوب شرق تهران، باید به نکات زیر توجه داشت:

۱- قلمرو رفتار خلاف شئون موضوع بند یک ماده ۸۰ آیین نامه، آنچنان اَعمالی است که اخلاقأ مذموم است، لیکن جنبه مجرمانه ندارد. بنابراین چنانچه اعمال ارتکابی وکیل خوب شرق تهران عنوان جرم نیز داشته باشد، مورد از مصادیق اعمال خلاف شئون موضوع ماده ۸۷ آیین نامه خواهد بود.

۲- با وجودی که اَعمال و رفتار منافی شئون موضوع بند یک ماده ۸۱ آیین نامه باید مربوط به دوران اشتغال وکیل خوب شرق تهران به وکالت بوده باشد، این استدلال را در مورد جرائم ارتکابی موضوع ماده ۸۷ آیین نامه مزبور نمی توان پذیرفت، زیرا همانگونه که وکیل خوب شرق تهران در حین اشتغال به وکالت نباید رفتار منافی شئون و ضد اجتماعی داشته باشند، در دوران قبل از اشتغال نیز باید از حُسن شهرت برخوردار بوده و یا حداقل سابقه سوء نداشته باشند. از بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال وکلا نیز چنین استنباط می گردد که قانونگذار نسبت به ورود افراد با سابقۀ سوء به جامعۀ وکالت حساسیت داشته است.

گذشته از شرط گذاشتن سوء شهرت برای پذیرفته شدن به وکالت، از مقررات مربوط به اعاده حیثیت در محکومیتهای کیفری نیز بخوبی می توان استنتاج کرد که سوابق اشخاص تا مدتها در اذهان عمومی و وجدان جامعه باقی می ماند و زدودن آن مستلزم مرور زمان است. بنابراین برای اشتغال به حرفه ای که صداقت و امانت و احترام به قانون و اخلاق در بالاترین حد آن، مورد انتظار جامعه از شاغلین به آن حرفه است، نمی توان رفتار خلاف شئون قبل از وکالت آنها را که جنبه مجرمانه داشته باشد از شخصیت دوران وکالت آنها منتزع ساخت. به همین دلیل یکی از دادگاههای انتظامی وکلا در موردی که وکیل در گذشته سابقه محکومیت داشته لیکن سابقه مزبور بعد از اشتغال وی به وکالت کشف گردیده بوده است، با اِعمال ماده ۸۷ آیین نامه و احراز منافی بودن ادامه اشتغال وی با شئون وکالت، او را از وکالت ممنوع نموده است.

۳- دامنه قلمرو رفتار منافی شئون وکالت، حتی به زندگی خصوصی وکیل خوب شرق تهران نیز قابل تسری است و قیود مربوط به شأن وکالت در هر شرایطی سایه وار او را تعقیب می نمایند.

مطابق آراء دادگاههای انتظامی، موارد زیر، رفتار منافی شأن وکیل خوب شرق تهران تلقی شده است:

الف: موردی که وکیل خوب شرق تهران با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه از دادگاه تجدید فراش کرده باشد.

ب : وکیل شرق تهران با افراد غیر وکیل و فاقد صلاحیت، اقدام به تأسیس دفتر حقوقی نموده باشد.

پ : در موردی که وکیل خوب شرق تهران نشانی دفتر وکالت خود را دفتر آژانس تاکسی تعیین کرده باشد.

ت : وکیل شرق تهران برای جلب موکل از طریق دیگران، وکالتنامه سفید امضاء در اختیار افرادی که نقش واسطه داشته اند، گذاشته باشد.

در مواردی که زیانهای ناشی از رفتار خلاف شئون وکالت متوجه موکل می گردد، بدون تردید با اثبات زیان وارده، خسارات مادی و معنوی ناشی از چنین رفتاری از ناحیۀ او قابل مطالبه است، لیکن چون صدمه و آسیبی که از رفتار منافی شئون وکالت ناشی می شود عمدتأ حیثیت جامعه وکلا را مخدوش می سازد، همواره این بحث وجود داشته است که آیا اساساً چنین خسارتی بعنوان ضرر و زیان معنوی قابل مطالبه است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، چه اشخاصی حق مطالبه چنین خسارتی را خواهند داشت؟ این بحث مربوط به مسئولیتها و الزامات قانونی وکیل خوب شرق تهران در برابر اشخاص ثالث می باشد که در مقاله های دیگرمان به آن پرداخته ایم و در اینجا برای پرهیز از اطالۀ کلام از آن خودداری میکنیم.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Neginimanian1952 در پنجشنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۳:۰۴ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه